Daniils  Nazarovs

Daniils Nazarovs

Gamertag

def

Game

CSGO

Team

Varsity

Year

Freshman