Frida Frausto

Frida Frausto

Gamertag

selcyus

Game

Halo

Team

Junior Varsity Red

Year

Sophomore

Major

Biotechnology