Sam Woodka

Sam Woodka

Gamertag

Sago

Game

Valorant

Team

Varsity

Year

Senior

Major

Game Design